0936.858.858

LOADING...

Tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN đưa S.I.C trở thành công ty đầu tư hiệu quả và minh bạch hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH kiến tạo cộng đồn đầu tư thịnh vượng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trách nhiệm: là giá trị hàng đầu của S.I.C với cam kết trách nhiệm với khách hàng, với cổ đông, với đồng nghiệp, với bản thân và với xã hội. S.I.C phải có trách nhiệm đem lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng, cho cổ đông, phải có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp, trân trọng công việc, bản thân và hỗ trợ cộng đồng, phát triển xã hội.

Chính trực: S.I.C phải giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, tính cách trung thực với khách hàng, với cổ đông, với đồng nghiệp. S.I.C cam kết luôn luôn là doanh nghiệp minh bạch hàng đầu trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

Cầu thị: S.I.C phải nêu cao tinh thần học tập, học hỏi, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực, mở rộng hiểu biết để góp phần xây dựng phát triển công ty và xã hội.

Tuân thủ: trước hết là tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của S.I.C. Tuân thủ cũng là sự cam kết với các nguyên tắc đã được xây dựng, mài giũa, đúc kết suốt quá trình đầu tư. Phương pháp tiếp cận có thể thay đổi, linh hoạt trong từng thời kỳ nhưng nguyên tắc đầu tư thì không bao giờ thay đổi.

Sáng tạo: S.I.C cam kết kiến tạo môi trường làm việc để các thành viên của S.I.C có thể thỏa sức phát huy năng lực, sáng tạo của bản thân. Đồng thời là thành viên của S.I.C luôn luôn phải chủ động sáng tạo trong cách thức làm việc, trong phương pháp đầu tư để tối ưu hóa mọi nguồn lực của công ty.