0936.858.858

LOADING...

DỊCH VỤ

[cws-row cols=2 id=”cols2″ atts='{“row_style”:”def”,”content_position”:”top”,”equal_height”:”1″,”section_border”:”none”,”customize_bg”:”1″,”animate”:”1″,”margins”:{“bottom”:”40″},”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”ani_duration”:”2″,”ani_delay”:”0″,”ani_offset”:”10″,”ani_iteration”:”1″,”paddings”:{“top”:”0″}}’][col span=6][cws-widget type=text atts='{“border_style”:”solid”,”border_color”:”#28a6ec”,”customize_bg”:”1″,”animate”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”ani_duration”:”2″,”ani_delay”:”0″,”ani_offset”:”10″,”ani_iteration”:”1″}’] [cws_sc_fa icon=’flaticon-technology’ shape=’square’ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’2x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ link=’0′ custom_colors=’0′]

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn tài chính, cấu trúc doanh nghiệp để phát triển lâu dài[/cws_sc_fa] [/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“border_style”:”solid”,”border_color”:”#28a6ec”,”customize_bg”:”1″,”animate”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”ani_duration”:”2″,”ani_delay”:”0″,”ani_offset”:”10″,”ani_iteration”:”1″}’] [cws_sc_fa icon=’flaticon-technology-1′ shape=’square’ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’2x’ align_icon=’left’ add_hover=’1′ link=’0′ custom_colors=’0′]

IB & M&A

Dịch vụ về IB và M&A doanh nghiệp[/cws_sc_fa] [/cws-widget][/col][col span=6][cws-widget type=text atts='{“border_style”:”solid”,”border_color”:”#28a6ec”,”customize_bg”:”1″,”animate”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”ani_duration”:”2″,”ani_delay”:”0″,”ani_offset”:”10″,”ani_iteration”:”1″}’] [cws_sc_fa icon=’flaticon-school’ shape=’square’ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’2x’ align_icon=’right’ add_hover=’1′ link=’0′ custom_colors=’0′]

Dịch vụ tài chính

Cung cấp các dịch vụ liên quan trong lĩnh vực tài chính[/cws_sc_fa] [/cws-widget][cws-widget type=text atts='{“border_style”:”solid”,”border_color”:”#28a6ec”,”customize_bg”:”1″,”animate”:”1″,”bg_media_type”:”none”,”bg_color_type”:”none”,”font_color”:”#535353″,”ani_duration”:”2″,”ani_delay”:”0″,”ani_offset”:”10″,”ani_iteration”:”1″}’] [cws_sc_fa icon=’flaticon-work’ shape=’square’ simple_style_icon=’0′ alt=’1′ size=’2x’ align_icon=’right’ add_hover=’1′ link=’0′ custom_colors=’0′]

Hợp tác đầu tư

SIC nhận ủy thác đầu tư của khách hàng cá nhân[/cws_sc_fa] [/cws-widget][/col][/cws-row]